Artikel 1 - Definities

 1. CMP-Centrum voor Marketing Projecten BV, gevestigd te Neede, KvK-nummer 08052564, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn opdrachtnemer en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeengekomen samenwerking tussen partijen inzake advisering en operationele uitvoering van projecten, al dan niet op interimbasis.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens opdrachtnemer.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst omvat uitsluitend de inspanningsverplichtingen voor opdrachtnemer. Opdrachtnemer accepteert resultaatverplichtingen uitsluitend op basis van schriftelijk overeengekomen voorwaarden en condities.

Artikel 3 - Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer dan wel op het door opdrachtnemer vermelde bankrekeningnummer van de factoringmaatschappij. Opdrachtnemer bepaalt op basis van projectvolume al dan niet te kiezen voor factoring.
 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan opdrachtnemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan opdrachtnemer te betalen.

Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van opdrachtnemer zijn hooguit 2 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 - Prijzen

Opdrachtgever en opdrachtnemer werken samen op projectbasis dan wel interimbasis. De prijsvorming (tariefstelling per uur dan wel projectafspraak) en planning (levertijd) worden schriftelijk overeengekomen tussen partijen. Bij samenwerking op basis van nacalculatie registreert opdrachtnemer per werkdag de uitgevoerde werkzaamheden als basis voor de declaratie.

Artikel 6 - Prijsindexering

Opdrachtnemer voert periodiek een prijsindexering door op basis van vergelijkbare activiteiten. De geldende prijsafspraken tussen partijen worden vermeld in de overeenkomst.

Artikel 7 - Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert opdrachtnemer de betreffende bescheiden.
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 - Intrekking opdracht

 1. Opdrachtgever kan op basis van een schriftelijk overeengekomen en door opdrachtnemer geaccepteerde argumentatie de opdracht opschorten dan wel beëindigen.
 2. Bij het opschorten dan wel beëindigen van de opdracht is opdrachtnemer gerechtigd de cumulatieve kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Hiervoor gelden de in Artikel 3. genoemde betalingsverplichtingen.

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit op basis van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om derden in te schakelen voor gespecialiseerde activiteiten in het kader van de overeenkomst. Ingeval van meerwerk dient opdrachtnemer dit schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtgever.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 - Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, zoals omschreven in de projectovereenkomst cq. interimovereenkomst. 

 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht opdrachtnemer opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft opdrachtnemer daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden. Verder geldt overmacht ingeval van verstoringen bij nutsbedrijven (stroomvoorziening, internet, etc.), computercriminaliteit, stakingen, oorlogen, pandemieën, slechte weersomstandigheden (al dan niet ontstaan door klimaatveranderingen) en werkonderbrekingen binnen kritische sectoren die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 90 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Opdrachtnemer is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

Artikel 13 - Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan opdrachtnemer te verrekenen met een vordering op opdrachtnemer.

Artikel 14 - Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 15 - Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 - Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door opdrachtnemer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 - Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van opdrachtnemer die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid uit de mogelijke schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij opdrachtnemer de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat volgens opdrachtgever toch een schadevergoeding verschuldigd is, dan is deze schade gemaximeerd tot het honorarium zoals schriftelijk is overeengekomen. 
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijk-heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan opdrachtnemer verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 20 - Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21 - Geschillen

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat opdrachtnemer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan opdrachtnemer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.
 3. Opdrachtnemer is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft opdrachtnemer het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 - Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door opdrachtnemer aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 24 - Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
  4. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Contact info

CMP-Centrum voor Marketing Projecten BV
Inslagstraat 19
NL-7161 ZE NEEDE

E. info@cmpbv.nl
I. www.cmpbv.nl
M. +31 653240553

Go to Top